دلیل لکه های قهوه ای روی گیاه سانسوریا در توضیحات مهندس بهادری فر