امکاناتی که انگلیس در اختیار خاندان سیدصادق شیرازی گذاشته است