فرانسوی ها برای اینکه سرستون‌های کاخ آپادانا به دست انگلیسی ها نیوافتد آن را با پتک تخریب کردند. خبرنگار حاضر در جلسه با اشاره به اعتراف مادام دیولافوا به تخریب آثار باستانی ایران در مورد این موضوع از رئیس موزه لوور توضیح خواست،اما رئیس موزه از پاسخ دادن طفره رفت.