در این فیلم بخش Play بصورت کاربردی توضیح داده شده است