شبهات پی در پی وجواب های پی در پی علی (ع) شیرخداچرا ایستادو همسرش را کتک زدنند؟ اگر علی (ع) یاری نداشت پس چرا با معاویه درجنگ صفین جنگید؟و...