مشرق/ در این جلسه، یک تماس تلفنی با نخست وزیر «شاپور بختیار» گرفته شد که نه تنها مسیر بحث ها را تغییر داد بلکه... روز 11 بهمن 1357 شمسی، شورای امنیت ملی با حضور آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی، تشکیل جلسه داد. در این جلسه، یک تماس تلفنی با نخست وزیر «شاپور بختیار» گرفته شد که نه تنها مسیر بحث ها را تغییر داد بلکه در حقیقت نشانه ای از آغاز تغییر مسیر تاریخ بود. آن چهمی شنوید، صدای ضبط شده در جلسه ی مذکور «شورای امنیت ملی» است.