در این ویدئوی عجیب خواهید دید یک عقاب اقدام به شکار و کشتن یکی از توله های چیتای ماده می کند و بعد از آن چیتا از این عقاب انتقام سختی می گیرد...