آموزش نقاشی ضربه ای روی ظروف شیشه ای دور ریختنی با حضور خانم نائلی بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک