آموزش نوشیدنی سالم و رژیمی برای تقویت و پاکسازی بدن با حضور آقای بخشی در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده از شبکه دو