نسخه ای از حکیم حسین خیراندیش در مورد درمان سنگ کیسه صفرا