وقتی که فرزند کوروش کبیر، ایرانی را به سگ آمریکایی فروخت!