آموزش تکنیک کنف روی رومیزی توسط خانم رسم خواه در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا