بازداشت دختر #فلسطینی که برادرش را با چنگ و دندان از بازداشت صهیونیست ها آزاد کرد. وزیر اسرائیلی می گوید او باید باقی عمرش را در زندان بگذراند