محمد حسن‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اسناد فساد بزرگ بانکی یکی از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه در برنامه نود سخن گفت.