ارنست پرون فردی که از سرایداری در مدرسه به دوستی با شاه میرسد!