روایتی از مجاهدت رانندگان جهاد در جنگ کاری از واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی