جنایات آمریکا در سراسر جهان که نماینده آمریکا در سازمان ملل نخواست ببیند.