مجری خطاب به سخنگوی دولت: به جای کاهش حقوق ما از هزینه های دولت کم کنید!