جلسه بیست و هشتم : توضیح :( insert Time ) جایگزاری زمان فرض کنید شما یک فیلمی دارید و مایل هستید وسط فیلم را قطع کنید و عکسی را برای چند ثانیه پخش کنید و دوباره بقیه فیلم را پخش کنید، در این زمان از insert Time یا همان جایگزاری زمان استفاده می کنیم...