آموزش کاشت گیاهان آپارتمانی، نگهداری از گیاه آدنیوم توسط خانم فاطمه کاظم تمیمی در برنامه خانه مهر از شبکه جام جم