آموزش کباب ماستی ترکیه توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه برنامه سیمای خانواده از شبکه یک سیما