جلسه هشتم آشنایی با نحوه ضبط فیلم آموزشی در این قسمت با نحوه ضبط و ذخیره سازی یک فیلم آموزشی آشنا خواهید شد...