آیت الله حق شناس: درمورد آقای خامنه ای بحث اعلمیت نیست باید ببینیم عَلَم دست کیست.فی الحال علم دست وجود مبارک ایشان است و چون علمدار افتاد ديگر حساب همه را خواهند رسيد