تصاویر اختصاصی از فتح آخرین قلعه داعش ؛ بوکمال آنجا که کابوس داعش فقط در میدان مبارزه ، مقاومت و جهاد پایان پذیرفت...