آموزش گلدوزی با دست با حضور خانم شمس در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک