پیامبر اکرم (ص): خداوند جوانی که جوانی اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.