ساخت هواپیما در کرمانشاه با فروش منزل شخصی یک مخترع!