اینجا مرگ دور سر 7 میلیون انسان چرخ می زند/سازمان ملل: اقدامی نشودیمن را قحطی فرا می گیرد