اگر به این موشن عمل کنیم انشالله کمتر در فصل پاییز مریض می شویم............