در این ویدئو روشی جالب برای بسات شال پیشنهاد شده است.