طرفدار کدوم تیمی؟ تعصب داری روش؟ متعصب ترین آدمی که میشناسی کیه؟ چیکار کرده که میگی متعصبه؟ رو چه چیزهایی باید تعصب داشت و رو چه چیزهایی نه؟