چرایی اقامه نماز ،آثار تربیتی نماز - توجه ائمه معصومین با برپایی نماز