صدای خسرو شکیبایی هرگز کهنه نمی شود... با صدای گرمش غزلی از حافظ را می شنویم.