باشگاه خبرنگاران/ مانتیسی که به انتظار شکار نشسته بود، یک زنبور را به صورت زنده زنده خورد.