درباره ماهواره خیلی حرفها زده شده، ولی یک بار با خودت فکر کردی اگر بچه ات بخواد تنهایی شبکه های ماهواره ای رو نگاه کنه، اجازه میدی یا نه؟ پیاده رو این هفته، به این موضوع پرداخته