آموزش مسقطی ایرانی توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج