لحظه تسلیم شدن داعشیان به مجاهدان حزب الله در قلمون غربی سوریه