استفاده از خدمات اینترنتی برای تمام سنین ضروری است، بخصوص سالمندان .