خاطره‌‌ای از سفر به همراه پدرشان به خامنه سالگرد سفر به خامنه .