مستند «نردبان فریب» پس از شش ماه توقف مستندهای برنامه ثریا به روی آنتن شبکه مستند رفت، این مستند با نگاهی کارشناسی و منتقدانه توافقنامه اقلیمی پاریس را واکاوی کرد.