کشتار بیرحمانه و وحشیانه مسلمانان میانمار توسط داعشی های بودایی در این فیلم داعشی های بودایی مسلمانان میانمار را به آتش میکشند