رئیس جمهور آمریکا با رفتارهای عجیب خود سوژه رسانه شده است.