روایت تکان دهنده سردار حاج قاسم سلیمانی از.... من خودم دیدم داعشی ها در عراق از شکم مادر بچه را بیرون کشیدند ، مثل گوسفند روی آتش سرخ کردند و لای پلو برای مادرش فرستادند