آوازخوانی نرگس محمدی و علی اوجی در کنسرت رضا یزدانی.