خمسه: امیدوارم محسن ببخشه، من آلو توی دهنم خیس نمیخوره، محسن تنابنده بابا میشود!!