بخش اول از آموزش بافت فرشینه توسط خانم نظری در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه جهان بین