کارگران معدن با وجود سختی‌های بسیار و نارضایتی از کار، دست از فعالیت نمی‌کشند.