همه با هم زمین های کشاورزی ایران را حد نگاری کنیم .