پاسخ روحانی به طرفدارانش در رابطه با حمله طرفدارانش به میثم مطیعی