گل به چمن خنده زد نوبت امید شد| ماه به منزل رسید، عید شد و عید شد| یاد منِ تشنه را داد به باران او| مژدۀ بخشندگیست خندۀ پنهان او| بار به منزل رسید، ماه پدیدار شد| سفرۀ افطار رفت نوبت دیدار شد ... ترانه زیبای عید فطر .